Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Podmínky členství

Členství v Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) je řádné a čestné.

 1. Řádným členem PS ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění. Řádným členem PS ČLS JEP se může stát i právnická osoba.
 2. Řádným členem ČLS JEP je každý řádný člen některé z jejích organizačních složek (např. PS ČLS JEP). Množství organizačních složek, jejichž může být členem, není omezeno.
 3. Řádné členství v PS ČLS JEP vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče (viz. přihláška do PS ČLS JEP)  výborem společnosti a po zaplacení členského příspěvku.
 4. Výše členského příspěvku Psychiatrické společnosti činí 500 Kč, ČLS JEP k tomu připočítává svůj členský poplatek. 
 5. Členský příspěvek je možno snížit na základě písemné žádosti:
  a) v případě, že členem je nepracující důchodce
  b) jednomu z manželů, jsou-li oba členy PS ČLS JEP (tento pak v ceně příspěvku nemá předplatné našeho časopisu  - pár tak dostává jen jeden výtisk)
  c) v případě, že členka/člen čerpá mateřskou dovolenou
  Členský poplatek PS je pak snížen o  50%. Případnou slevu z příspěvku ČLS určí sekretariát ČLS.
  Žádosti o slevu členských příspěvků je třeba zaslat na předepsaném formuláři, který je k dispozici na www.cls.cz 
 6. Řádné členství v PS ČLS JEP zaniká:

      a) úmrtím člena nebo likvidací právnické osoby;

      b) vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení;

      c) zrušením zejména pro neplnění členských povinností.

      Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s PS ČLS JEP, jestliže byl člen na možnost vyloučení písemně upozorněn dva měsíce předem.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133