Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
prim. MUDr. Juraj Rektor

Místopředseda:
prim. MUDr. Hynek Forman

Člen výboru:

MUDr. František Matuška

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

MUDr. Ondřej Pěč

MUDr.Přemysl Suchomel

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 1/2020 – 12/2023

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3809


Aktuální informace psychoterapeutické sekce - 29.9.2023
Online setkání členů sekce

Výbor sekce vás zve na online setkání členů psychoterapeutické sekce v úterý 24.10. v 17 hodin. Link pro připojení se na Zoom je zde:
https://us06web.zoom.us/j/87395109453?pwd=td4FA1WgqCnXSuze6x3Tx6viqkLsyE.1
Link je určen výhradně odborníkům – členům PT sekce. Předpokládaná délka setkání je 90-120 minut. Náplní by měly být informace o lékařské psychoterapii a o třístupňovém modelu péče. Chceme také informovat o činnosti výboru a se členy sekce chceme diskutovat o odborné náplni obdobných příštích setkání.
Tentokrát zajistí odborný program prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. přednáškou o psychoterapii u lidí s hraniční poruchou osobnosti.

Volby do výboru psychoterapeutické sekce PS
Volby do výboru sekce měly proběhnout do konce letošního roku. V současnosti však probíhá novelizace stanov a řádů Psychiatrické společnosti. Ty by měly být schváleny do konce roku. Teprve po jejich přijetí odsouhlasí výbor Psychiatrické společnosti vypsání voleb od sekcí. O zahájení procesu voleb budeme členy sekce informovat. Nicméně už nyní bychom chtěli požádat, aby se nám na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  přihlásili kolegové, kteří jsou ochotni být členy volební komise sekce. Podmínkou je členství v sekci a to, že člen volební komise nebude ve volbách kandidovat.

 

Aktuální informace psychoterapeutické sekce - 25.8.2023
1. Lékařská psychoterapie (LPT)
- do atestační přípravy v oboru je nyní zařazeno 23 lékařů.
- průběžně probíhají supervizní kazuistické semináře (https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/vzdelavaci-akce)
- IPVZ získal akreditace pro pořádání kurzu Lékařské psychoterapie. Ten proběhne od 18. do 22. září. Kurz je přednostně určen pro lékaře zařazené do oboru. (https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60562-specializacni-kurz-lekarska-psychoterapie).
- stále čekáme, až MZ vydá akreditace pro zařízení, kde budou moci adepti oboru absolvovat své povinné praxe.
- na MZ se připravuje novela §44a zákona 95/2004 Sb., která umožní získat osvědčení o specializaci v oboru, kolegům, kteří získali funkční specializaci v IPVZ v roce 2010 a kteří jsou ve stávajícím znění tohoto zákona opomenuti.
- na MZ se připravuje nové upravené znění vzdělávacího programu pro obor lékařská psychoterapie.
- další podrobnosti k LPT naleznete na webových stránkách IPVZ zde: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/informace-o-pracovisti

2. V listopadu 2022 vyšel ve Věstníku MZ č.13/2022 Metodický pokyn k zavedení třístupňového modelu psychoterapie ve zdravotnictví. Model vypracovala pracovní skupina MZ pro psychoterapii, na jejíž činnosti se podílí i naše sekce. Kromě systematické psychoterapie, jak ji známe, zavádí další dva stupně psychoterapeutické péče tzv. psychoterapeutické konzultace a psychosociální intervence. Oba tyto stupně jsou vyhrazeny pro jiné pracovníky ve zdravotnictví, než jsou kliničtí psychologové a lékaři – pro zdravotní sestry a adiktology. Nyní se pracuje na definování výkonů, kterými by se měly tyto činnosti vykazovat. (https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-13-2022/).

3. Výbor sekce by rád uspořádal online setkání se členy sekce, na němž bychom mohli podrobně informovat o aktuálním dění na poli psychoterapie.

4. Za účasti dvou členů výboru PT sekce pracuje schvalovací komise IPVZ na posuzování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii. Posuzování se děje na základě nových kritérií pro tyto programy, která jsou platná od roku 2023. (https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/schvalovani-psychoterapeutickych-vycviku).

5. Pracovní skupina pro psychoterapii při MZ připravila ve spolupráci se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu návrh nové vázané živnosti, která zastřeší psychoterapeutické aktivity mimo zdravotnictví a mimo ty rezorty, kde je tato činnost definována. Jedná se tedy především o tzv. „terapii na cash“. Cílem je dát těmto aktivitám řád Živnost se má jmenovat „psychoterapeutické poradenství“ a bude dostupná pro absolventy psychoterapeutických výcviků z různých pomáhajících profesí.

6. Kromě pracovní skupiny pro psychoterapii při MZ vznikla při Radě vlády pro duševní zdraví mezirezortní pracovní skupina pro psychoterapii. V této pracovní skupině naše sekce zastoupení nemá.

7. Mapování poskytování psychoterapie - plánuje se aktualizace materiálu pro další roky. Stávající dokument je dostupný zde: https://www.ceskapsychiatrie.cz/images/2023/Analza_poskytovn_psychoterapie-fin.pdf

8. Volby do výboru sekce proběhnou do konce letošního roku. O zahájení procesu voleb budeme členy informovat.

 

Lékařská psychoterapie (8.6.2023)

Třístupňový model psychoterapeutické péče (8.6.2023)

 

Aktuální informace - 20.1.2023

1. Lékařská psychoterapie

- ve Zpravodaji PS jsme informovali o tom, že procesy související s předatestační přípravou i s uznáváním praxe jsou pozdrženy v důsledku probíhajících organizačních změn na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Jde o to, že byl na MZ zrušen Odbor vědy a lékařských povolání a místo toho vznikla dvě oddělení. To, které má vzdělávání na starosti, tj. Oddělení lékařských povolání, dosud nemá vyřešenou personální situaci. Předpokládáme, že tato situace bude brzy dořešena a že budeme moci s tímto oddělením navázat spolupráci.

- na podzim se připravovala novela vzdělávacího programu v Lékařské psychoterapii, která měla usnadnit některé části vzdělávání. Novela prošla připomínkovým řízením a čekáme, že bude legislativně dořešena.

- informace a FAQ. Mnozí lékaři se na nás obracejí s dotazy, které se týkají procesu vzdělávání. Průběžně na ně odpovídáme a chceme je v brzké době publikovat v rubrice FAQ na stránce IPVZ, kde jsou tyto procesy podrobně popsány - - https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/informace-o-pracovisti

- jedním z častých dotazů je, kdy bude IPVZ organizovat kurs lékařské psychoterapie a kazuistické semináře. To také částečně souvisí se zdržením na MZ – IPVZ dosud nemá u MZ akreditované vzdělávání v LPT. Jakmile akreditaci dostane, bude termín kurzu zveřejněn. Totéž se týká kazuistických seminářů organizovaných subkatedrou LPT. Lze ale absolvovat ty kazuistické semináře, které organizuje katedra klinické psychologie – účast bude uznána.  

2. Mapování PT

UZIS zpracoval analýzu dat o poskytování psychoterapeutických služeb v ČR. Analýza je zajímavým pohledem na situaci poskytování psychoterapeutických služeb ve zdravotnictví v několika uplynulých letech. Tento materiál zveřejňujeme zde.

3. Online setkání se členy sekce. 

Výbor sekce by se rád sešel s členy sekce k diskusi o tématech, která se týkají psychoterapie a psychoterapeutů. Členské schůze v minulosti nebyly nejlepší zkušeností. Byť se konaly v rámci odpoledního programu Purkyňky, účast bývala velmi nízká. Chtěli bychom proto uspořádat online setkání, které by umožňovalo účast členů napříč regiony. Protože předpokládáme, že by se významná část diskuse mohla týkat lékařské psychoterapie, chceme ještě počkat na konsolidaci příslušného útvaru MZ, abychom vám mohli poskytnout ucelené informace.

4. Edukační semináře

Psychoterapeutická sekce by měla zajišťovat psychoterapeutický program v rámci tzv. edukačních seminářů, které jsou součástí vědecké schůze PS tj. „Purkyňky“. Výbor sekce by velmi uvítal, kdyby se na těchto seminářích podíleli členové sekce. Téma bývá většinou dáno dopolední náplní Purkyňky. Pokud se tato týká např. psychotických stavů, jsou náplní edukačního bloku jednak farmakoterapie psychóz, jednak psychoterapie psychóz. Na každou část je cca 45 minut v době mezi 12.30 – 14 hod. Prosíme členy sekce, kteří jsou ochotni se na seminářích aktivně podílet, aby se na nás obraceli mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5. Informace o akcích

Rádi bychom vás informovali o dvou psychoterapeutických akcích v letošním roce.

- oznámení Psychoterapeutické konference je zde  

- oznámení  Psychosomatické  konference je zde

 
 
Aktuální informace o Lékařské psychoterapii - 11.10.2022
 
chceme Vás informovat, že na webu IPVZ jsou již publikovány informace k Lékařské psychoterapii - https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/informace-o-pracovisti
K otázkám procesu vzdělávání v Lékařské psychoterapii ale i k jiným tématům plánujeme online setkání se členy PT sekce. Uskuteční se nejspíš v prosinci. 
 
 
Aktuální informace o aktivitách sekce - 25.9.2022 
Dostáváme dotazy členů PS týkající se nového nástavbového oboru Lékařská psychoterapie. V současnosti se na ministerstvu zdravotnictví rozhoduje o procesu realizace vzdělávání v tomto nástavbovém oboru. Jakmile je obdržíme,  budou informace zveřejněny na stránce Psychoterapeutické sekce PS a na stránce Subkatedry Lékařské psychoterapie IPVZ – zde.
.
 
Výbor PS i výbor PT sekce před několika dny odbrželi od UZIS analýzu dat o poskytování psychoterapeutických služeb v ČR. Analýzu zde co nejdříve zveřejníme. 
 
 
Aktuální informace o aktivitách sekce - 21.3.2022
 
Psychoterapeutická sekce uspořádá sympozium na XIV.sjezdu psychiatrické společnosti 15.-18.6. 2023 v Mikulově.
Název. Aktuality v psychoterapii
Gestor: J. Rektor, J. Praško
• J. Rektor - Aktuální dění na poli psychoterapie
• J. Praško, F. Matuška - Atraktivita psychoterapie
• P. Možný - Na zotavení zaměřená terapie chronických psychotických pacientů
• J. Praško - On-line psychoedukace u různých psychických poruch
 
 Výbor Psychiatrické společnosti a psychoterapeutické sekce obdrželi od UZIS data o poskytování psychoterapeutické péče v uplynulých letech. Nyní ještě čekáme, že nám UZIS pošle analýzu těchto dat a poté zvážíme formu jejich zveřejnění. 
 
 
Aktuální informace o aktivitách sekce - 20.1.2022
 
Informujeme o našich aktivitách v modu "my", což znamená, že se na popsaných činnostech účastnili jak členové výboru sekce, tak další osoby, většinou z výboru Psychiatrické společnosti. 
 
1. účast sekce v procesu přípravy zakončení vzdělávání lékařů v psychoterapii = nástavbová atestace „Lékařská psychoterapie“.
Osobně to považuji za prioritní téma našeho snažení.  Završit oficiálně (tj. státem uznaným způsobem) vzdělání po absolvování psychoterapeutického výcviku bylo pro lékaře naposledy možné na jaře roku 2016. Pak tuto možnost MZ z legislativních důvodů zrušilo a zůstala jen pro klinické psychology. Psychiatrická společnost spolu s Českou psychoterapeutickou společností a bohnickou nemocnicí připravovala pro lékaře funkční kurs, který schválila i oborová akreditační komise. Proti této možnosti se nekompromisně postavila Česká lékařská komora, jejíž dlouhodobé postoje vůči psychoterapii lze označit za negativní a neakceptující. Důvody těchto postojů nám nejsou známé, je z nich však zřejmé, že za nimi je především nepochopení podstaty psychoterapie i jejího vzdělávání a neochoty naslouchat, když jsme se je snažili zprostředkovat. Nicméně, když jsme zjistili, že je zřízení funkčního kurzu neprůchozí, připravili jsme v loňském roce ve spolupráci s odborem vzdělávání MZ návrh na ustavení nástavbového oboru Lékařská psychoterapie. Ten se podařilo prosadit i přes opětovný odpor ČLK a vyhláška MZ 378/2021, která vznik tohoto oboru stanovuje, vešla v platnost 8.10. 2021. Novela zákona 95/2004, kterou se také podařilo prosadit, zároveň zaručuje, že všichni, kteří mají z minulých let osvědčení o funkční specializaci z psychoterapie, získají potvrzení o získání nástavbové specializace v lékařské psychoterapii. O tom, kdy to bude možné a jakým způsobem, Vás budeme informovat. Nyní je před námi ještě jedno úskalí a tím je schválení vzdělávacího programu pro tento nástavbový obor. I do tohoto procesu ještě může negativně vstoupit ČLK, nicméně doufáme, že se vzdělávací program podaří schválit. Mnozí lékaři, absolventi psychoterapeutických výcviků na tuto možnost čekají. 
 
2. účast sekce  v pracovní skupině ministra zdravotnictví pro rozvoj psychoterapie
Přesně se tato skupina jmenuje: "Pracovní skupina k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychologických a psychosociálních intervencí".  Skupina řeší paralelně několik úkolů. 
a) rozšíření nabídky psychoterapie v rámci zdravotnictví. Skupina vypracovala tzv. třístupňový model poskytování psychoterapie podle toho, jak kvalifikovaný je poskytovatel této služby. První stupeň je psychoterapie poskytovaná plně kvalifikovaným psychoterapeutem, jak je tomu dosud. Další dva stupně jsou nové a péče v nich poskytovaná je na základě indikace a dohledu psychoterapeuta prvního stupně. Druhý stupeň se nazývá "Psychoterapeutické konzultace" a poskytovateli budou zdravotníci s psychoterapeutickým výcvikem a magisterským titulem, kteří nejsou lékaři ani kliničtí psychologové. (např. sestry a adiktologové, ale i lékaři a psychologové ve zdravotnictví bez ukončeného psychoterapeutického vzdělání). Třetí stupeň se nazývá "Psychosociální intervence", poskytovateli budou všeobecné a dětské sestry, adiktologové a zdravotně-sociální pracovníci. V obou těchto stupních bude nutné absolvovat certifikovaný kurz. Nyní se již na IPVZ pracuje na Metodickém pokynu, na přípravě vzdělávacích programů a certifikovaných kurzů pro druhý a třetí stupeň. 
b) aplikace psychoterapeutických metod a postupů mimo zdravotnictví - vázaná živnost. Jde o snahu zpřehlednit a podchytit poskytování služeb tzv. "na živnosťák". Skupina konstatovala, že současný stav je nepřehledný, chybí mu jakákoliv pravidla, není možné zjistit a kontrolovat, kdo je k poskytování takových služeb kompetentní. To se musí v zájmu klientů změnit. Skupina nyní intenzivně pracuje na přípravě vázané živnosti, která by měla současný chaotický stav upravit. 
c) zatraktivnění psychoterapie řeší podskupina, která má připravit návrhy, jak rozšířit síť psychoterapeutů a učinit psychoterapii atraktivnější, mj. i zlepšením ocenění jejich práce.
 
3. účast sekce v komisi IPVZ pro tvorbu kritérií výcvikových programů od r. 2023
Tato komise připravila nový návrh kritérií, který je nyní v procesu schvalování na Ministerstvu zdravotnictví. Návrh počítá s podobnými pravidly, která platila dosud, měla by ale být přehlednější. Diskutován je ještě poměr počtu zdravotníků a nezdravotníků mezi účastníky výcviků. 
 
4. účast sekce ve schvalovací komisi IPVZ (schvalování výcvikových programů)
Tato komise v půlročním intervalu schvaluje podle výše zmíněných kritérií jednotlivé výcvikové programy, které navrhují psychoterapeutické výcvikové instituty.  
 
5. koncipování podkladů ke statistickému přehledu ÚZIS o poskytování psychoterapie
Na základě požadavku výboru Psychiatrické společnosti sekce připravila zadání  podkladů  pro UZIS ke zpracování statistiky o poskytování psychoterapie ve zdravotnictví. Statistika by měla ukázat počty psychoterapeutů i pacientů a frekvenci poskytování jednotlivých druhů psychoterapie resp. jednotlivých výkonů. UZIS statistiku připravuje, ale končené zpracování se odsouvá díky tomu, že UZIS prioritně řeší pandemii.    
 
6. odborná činnost
a) několik vědeckých schůzí (Purkyněk) jsme věnovali vzdělávání v psychoterapii, kdy se představily jednotlivé  výcvikové školy.
b) úkolem sekce je zajištění psychoterapeutických témat do vzdělávací části programu vědeckých schůzí. Tato činnost poněkud zaostává, jelikož se Purkyňky přesunuly spíše do online prostředí. 
c) na Celostátním psychiatrickém sjezdu v Mikulově 2020 jsme připravili sympozium s názvem „Současný stav vzdělávání v psychoterapii“. Sjezd i sympozium se uskutečnily v online formátu.
d) zvažujeme přípravu sympozia naší sekce na Celostátní psychiatrický sjezd v Mikulově letos v červnu. Tímto si Vás dovolujeme vyzvat, abyste zvážili svou možnou aktivní účast a dali nám co nejdříve vědět, pokud byste nějaký příspěvek chtěli přednést. 
 
MUDr. Juraj Rektor
za výbor Psychoterapeutické sekce

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133