Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Valproát - potenciální riziko neurovývojových poruch u dětí narozených léčeným mužům

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci by Vás rádi informovali o nových opatřeních týkajících se potenciálního rizika neurovývojových poruch u dětí otců léčených valproátem během 3 měsíců před početím.

pdf.pngInformační dopis - valproát.pdf, soubor typu pdf, (255,73 kB)


 Valproát - potenciální riziko neurovývojových poruch u dětí narozených léčeným mužům

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o doporučením EMA pro o omezení potenciálního rizika.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučuje preventivní opatření pro léčbu pacientů mužského pohlaví léčivými přípravky obsahujícími valproát. Tato opatření se týkají potenciálního zvýšeného rizika neurovývojových poruch (NDD) u dětí narozených mužům léčeným valproátem během 3 měsíců před početím. Léčivé přípravky obsahující valproát se používají k léčbě epilepsie, bipolární poruchy a v některých zemích EU i k profylaxi migrény.

Výbor PRAC doporučuje, aby léčba valproátem u pacientů mužského pohlaví byla zahájena a sledována specialistou na léčbu epilepsie, bipolární poruchy nebo migrény.

Lékaři by měli informovat pacienty mužského pohlaví, kteří užívají valproát, o možném riziku a diskutovat s nimi vhodnost účinné antikoncepce jak pro pacienta, tak pro jeho partnerku. Léčba valproátem u pacientů mužského pohlaví by měla být pravidelně přezkoumávána, aby se zvážilo, zda je i nadále nejvhodnější léčbou, zejména pokud pacient plánuje počít dítě.

Výbor PRAC dospěl k závěru na základě údajů z retrospektivní observační studie provedené držiteli rozhodnutí o registraci, kteří obchodují valproát, jako povinnost po předchozím přezkoumání užívání valproátu během těhotenství. Výbor rovněž zvážil údaje z jiných zdrojů, včetně neklinických (laboratorních) studií a vědecké literatury, a konzultoval s pacienty a klinickými odborníky.

Retrospektivní observační studie použila údaje z několika databázových registrů v Dánsku, Norsku a Švédsku a zaměřila se na sledování dětí narozených mužům, kteří v době kolem početí užívali valproát nebo lamotrigin či levetiracetam (jiné léky k léčbě stavů podobných těm, které se léčí valproátem).

Výsledky studie naznačují, že u dětí narozených mužům užívajícím valproát během 3 měsíců před početím může být zvýšené riziko NDD. Neurovývojové poruchy jsou problémy s vývojem, které začínají v raném dětství, jako jsou poruchy autistického spektra, mentální postižení, poruchy komunikace, poruchy pozornosti/hyperaktivity a poruchy hybnosti.

Údaje ukázaly, že přibližně 5 dětí ze 100 mělo neurovývojovou poruchu, když se narodilo otcům léčeným valproátem, ve srovnání s přibližně 3 dětmi ze 100, které se narodily otcům léčeným lamotriginem nebo levetiracetamem. Studie nezkoumala riziko u dětí narozených mužům, kteří přestali užívat valproát více než 3 měsíce před početím.

Potenciální riziko u dětí narozených mužům léčeným valproátem během 3 měsíců před početím je nižší než dříve potvrzené riziko u dětí narozených ženám léčeným valproátem během těhotenství. Odhaduje se, že až 30-40 předškolních dětí ze 100, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství, jako jsou pomalá chůze a mluvení, nižší intelektuální schopnosti než u jiných dětí a potíže s osvojováním jazyka a pamětí.

Údaje ze studie s pacienty mužského pohlaví měly omezení, včetně rozdílů mezi skupinami v podmínkách, pro které byly léky použity, a v době sledování. Výbor PRAC proto nemohl určit, zda zvýšený výskyt těchto poruch, na které poukazuje studie, byl způsoben užíváním valproátu. Studie navíc nebyla dostatečně rozsáhlá na to, aby identifikovala, u jakých typů NDD by mohlo být zvýšené riziko rozvoje. Výbor nicméně usoudil, že preventivní opatření k informování pacientů a zdravotnických pracovníků jsou oprávněná.

Potenciální riziko NDD a preventivní opatření se promítnou do aktualizací informací o přípravku a edukačních materiálů pro léčivé přípravky obsahující valproát.

Informace pro pacienty mužského pohlaví

• Nové informace naznačují, že u dětí narozených otcům léčeným valproátem během 3 měsíců před početím může být vyšší riziko neurovývojových poruch (problémy s vývojem, které začínají v raném dětství) ve srovnání s dětmi narozenými otcům, kteří užívali lamotrigin nebo levetiracetam.

• Vzhledem k tomu, že studie má omezení, není možné potvrdit, že toto zvýšené riziko je způsobeno valproátem.

• Doporučuje se, aby Vaši léčbu valproátem zahájil a sledoval specialista se zkušenostmi s léčbou Vašeho typu onemocnění.

• Váš lékař bude pravidelně přezkoumávat Vaši léčbu valproátem, aby zvážil, zda pro Vás valproát zůstává nejvhodnější léčbou, a prodiskutoval možnost jiné léčby Vašeho onemocnění v závislosti na Vaší situaci.

• Jako preventivní opatření s vámi lékař probere:

-          potenciální riziko pro děti narozené otcům užívajícím valproát;

-          nutnost zvážit účinnou antikoncepci pro Vás a Vaši partnerku během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení;

-          nutnost poradit se, pokud plánujete početí dítěte nebo před vysazením antikoncepce;

-          proč byste neměli darovat sperma během užívání valproátu a 3 měsíce po jeho ukončení.

• Pokud Vaše partnerka otěhotní a Vy jste užíval valproát během 3 měsíců před početím, poraďte se se svým lékařem.

• Neukončujte léčbu bez porady s lékařem. Pokud léčbu ukončíte, příznaky Vaší nemoci se mohou zhoršit.

• Lékař Vám dá k přečtení Příručku pro pacienta. Spolu s lékem obdržíte také Kartu pacienta, která Vám bude připomínat možná rizika při užívání valproátu.

Informace pro zdravotnické pracovníky

• Doporučuje se, aby léčba valproátem u pacientů mužského pohlaví byla zahájena a sledována specialistou na léčbu epilepsie, bipolární poruchy nebo migrény.

• Zdravotniční pracovníci by měli:

-          informovat pacienty mužského pohlaví, kteří jsou v současné době léčeni valproátem, o potenciálním riziku neurovývojových poruch a zvážit, zda je valproát i nadále nejvhodnější léčbou;

-          diskutovat s pacienty o potřebě zvážit účinnou antikoncepci, a to i pro jejich partnerku, během užívání valproátu a po dobu alespoň 3 měsíců po ukončení léčby;

-          informovat pacienty mužského pohlaví o nutnosti pravidelných kontrol lékařem, aby posoudil, zda je valproát pro pacienta i nadále nejvhodnější léčbou, a prodiskutovat s pacientem vhodné alternativy léčby. To je zvláště důležité, pokud pacient mužského pohlaví plánuje početí dítěte, a v tomto případě před vysazením antikoncepce;

-          doporučit pacientům mužského pohlaví, aby nedarovali sperma během léčby a alespoň 3 měsíce po jejím ukončení;

-          poskytnout pacientům mužského pohlaví novou Příručku pro pacienty mužského pohlaví a upozornit je na Kartu pacienta, která je připojena k obalu jejich léku nebo je součástí balení.

• Tato preventivní opatření jsou založena na přezkoumání údajů z retrospektivní observační studie (EUPAS34201) výborem PRAC. Výsledky naznačují zvýšené riziko neurovývojových poruch u dětí narozených mužům léčeným valproátem během 3 měsíců před početím ve srovnání s rizikem u dětí narozených mužům léčeným lamotriginem nebo levetiracetamem.

• Metaanalýza údajů ze 3 severských zemí zjistila pooled adjusted hazard ratio (HR) 1,50 (95% CI: 1,09–2,07) pro neurovývojové poruchy u dětí otců léčených valproátem během 3 měsíců před početím ve srovnání s lamotriginem nebo levetiracetamem. Adjusted cumulative risk neurovývojových poruch byl odhadnut na přibližně 5 % ve skupině s valproátem ve srovnání s přibližně 3 % ve skupině s lamotriginem a levetiracetamem. Mezi těmito dvěma skupinami nebyl pozorován žádný rozdíl v riziku vrozených malformací.

• Studie nehodnotila riziko neurovývojových poruch u dětí narozených otcům, kteří přestali užívat valproát více než 3 měsíce před početím.

• Předchozí doporučení vyhnout se expozici léčivým přípravkům obsahujícím valproát u žen během těhotenství kvůli riziku vrozených malformací a neurovývojových poruch zůstávají v platnosti.

Zdravotnickým pracovníkům předepisujícím, vydávajícím nebo podávajícím valproát bude rozeslán informační dopis, který bude také zveřejněn na webových stránkách EMA a SÚKL.

Více o přípravku

Léčivé přípravky obsahující valproát se používají k léčbě epilepsie a bipolární poruchy. V některých členských státech EU jsou také určeny k profylaxi migrenózních bolestí hlavy.

Účinnou látkou těchto léčivých přípravků může být kyselina valproová nebo valproát sodný.

Léčivé přípravky obsahující valproát byly registrovány prostřednictvím národních registrací ve všech členských státech EU a v Norsku a na Islandu.

V ČR jsou dostupné pod různými obchodními názvy: Depakine, Depakine Chrono, Valproat Chrono Sandoz, Valproat ratiopharm Chrono, Convulex, Orfiril, Orfiril long.

 odbor farmagoviligance
16. 01. 2024

 

Zdroj: https://www.sukl.cz/valproat-potencialni-riziko-neurovyvojovych-poruch-u-deti?highlightWords=valpro%C3%A1t

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133