Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kuffnerova cena - pravidla

Kuffnerova cena (KC) Psychiatrické společnosti (PS)

Prof. MUDr. Karel Kuffner byl v letech 1895 - 1929 přednostou Psychiatrické kliniky na Karlově. Je považován za zakladatele moderní české psychiatrie a autor významné učebnice. Uvedená cena je nejstarší českou psychiatrickou cenou, která je udělována dle pamětníků nejpozději od počátku 60-tých let minulého stolení. Mezi její laureáty patří E. Vencovský, S. Baštecký, J. Švestka, S. Kratochvíl, H. Malá, I. Drtílková, J. Raboch, C. Hoschl, J. Libiger, D. Seifertová, J. Praško, M. Anders, P. Helerová, a další osobnosti naší psychiatrie.

Je uděleno 50 000 Kč za nejlepší knižní publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v daném roce (rozhoduje rok uvedený v publikaci). Autor je občan ČR a nemusí být členem PS.

Práce posoudí Rada KC (RKC) složená ze všech bývalých předsedů PS (nejnižší počet jsou 3, při nižším počtu je rada doplněna na návrh členů rady členem ad hoc po schválením výborem PS). Rozhoduje tajným hlasováním. Její rozhodnutí podléhá kontrasignaci aktuálního předsedy PS. V případě rovnosti hlasů je toto oznámeno předsedovi PS a o udělení rozhoduje předseda PS.

V případě nesouhlasu předsedy PS s rozhodnutím RKC (právo veta v prvním kole) proběhne po vzájemné výměně informací druhé kolo hlasování za účasti předsedy PS s jeho hlasovacím právem. Rozhodne většina.

Při rovnosti hlasů v tomto druhém kole hlasování rozhoduje výsledek hlasování RKC (odečte se hlas předsedy PS). Tento výsledek hlasování je již definitivní.

Cena bývá udělena každoročně při nejvýznamnější roční akci PS předsedou PS a zástupcem RKC pokud možno za účasti členů RKC.

Výbor PS může získat finanční zdroje od smluvního partnera ceny. Ten má pak právo spolupředat cenu a být uveden v materiálech PS.

Laureáti Kuffnerovy ceny.pdf

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133