Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena Vladimíra Vondráčka - pravidla

Laureáti Ceny Vladimíra Vondráčka

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

Cíle:
- Navázat na odkaz a tradici významných osobností české psychiatrie, mezi nimiž zaujímal přední místo profesor V.Vondráček.
- Vytvářet stimulující konkurenční atmosféru mezi lékaři i jinými odborníky pracujícími v tomto oboru. Podporovat jejich tvůrčí a koncepční práci jak ve vědeckém výzkumu, tak praktické aplikaci. Posilovat jejich osobní iniciativu, odbornou i obecně lidskou angažovanost.
- Zprostředkovaně tak podporovat rozvoj kvalitní a diferencované psychiatrické péče v rámci stávajících institucionálních struktur i nezávisle na nich. Zviditelnit a podporovat nové tvůrčí osobnosti a tvůrčí pracovní kolektivy.
Podmínky:
Článek 1
Cena se uděluje každoročně ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP z prostředků Vondráčkovy nadace a darů sponzorů přidělených pro tento účel. Jména případných sponzorů budou uvedena v informačních materiálech Vondráčkovy ceny, publikacích a při jejím předávání. Velikost přidělované ceny bude určena prostředky Vondráčkovy nadace.
Finanční dotace je proporčně rozdělena na obě dvě vyhlašované kategorie (vědecký výzkum, praktická aplikace). V každé kategorii se přiděluje jedna cena. V případě nezbytnosti (stejná odborná kvalita a význam) je možné cenu v dané kategorii rozdělit, nejvýše však mezi dvě práce,
Vondráčkova cena pro určitý rok se předává osobně ve formě šeku ve výši přidělené ceny. Předáním je pověřen předseda Vědecké rady na slavnostním zasedání Psychiatrické společnosti ČLS JEP během její prosincové pracovní schůze.
Článek 2
Každý rok se vyhlašuje jiné aktuální téma z oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče vymezující obsah prací přijímaných do výběrového řízení. Během následujících 5 let nelze toto téma opakovat. Téma je voleno Vědeckou radou Vondráčkovy ceny, ve výjimečných případech Výborem Vondráčkovy nadace.
Dané téma a podmínky výběrového řízení jsou inzerovány v odborném tisku a na zasedáních odborných společností. Podle možností může Vondráčkova nadace informovat i jednotlivá pracoviště.

Článek 3
Vědecká rada Vondráčkovy ceny je sedmi až devítičlenná. Je volena na dvouleté období (neplatí v případě členů Vondráčkovy nadace) z předních reprezentantů české psychiatrie a členů Výboru Vondráčkovy nadace. Jejími Členy mohou být i psychologové a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, odpovědní pracovníci Ministerstva zdravotnictví, Universit nebo sponzorujících organizací.
Vědecká rada má svého předsedu a tajemníka, který vyřizuje její agendu. Každý člen rady má jeden hlas.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Vědecká rada rozhoduje o přidělení Vondráčkovy ceny pro daný rok a o tématu na rok příští většinou svých hlasů.
Vědecká rada je povinna se seznámit s pracemi kandidátů, rozhodovat nezaujatě, bez ohledu na osobu kandidáta a jeho postavení. Její členové se osobně účastní volby kandidátů Vondráčkovy ceny a jejího slavnostního předání.
Článek 4
Možnost získat Vondráčkovu cenu je otevřena všem odborníků (i nelékařům), kteří zašlou do určitého termínu na kontaktní adresu svoji původní práci (odborné články, výzkumné a realizační zprávy apod.) realizované nebo připravené k realizaci v období od předání minulé ceny. S určitou prací je možné se zúčastnit jen jednou. Účastnit se mohou jednotlivci i pracovní kolektivy.
Práce musí být napsána na stroji, v českém jazyce, pokud Vědecká rada nerozhodne, že bude udělovat cenu i za práce publikované v zahraničí. Společně se svou prací musí kandidáti zaslat i stručný souhrn práce vhodný k publikaci (ne více než jednu stranu A4) a stručné curriculum vitae.
Práce se přijímají jen k termínu stanovenému v podmínkách soutěže Vědeckou radou. Obvykle k 30 září. Cena se předává v prosinci daného roku. Téma na další rok se doporučuje vyhlašovat v únoru toho roku.
Zaslané práce se automaticky nevracejí. Vědecká rada Vondráčkovy ceny má možnost vítězné práce (souhrn, její část) publikovat v odborném tisku.
Jako kandidáti výběrového řízení se nemohou účastnit členové Vědecké rady Vondráčkovy ceny.
V případě zjištěných zásadních nesrovnalostí (problematické autorství, termín realizace) je laureát povinen do dvou měsíců po písemném vyrozumění cenu vrátit. Proti tomuto rozhodnutí má možnost do 14 dnů se odvolat k Výboru Vondráčkovy nadace.
Článek 5
Laureáti Národní psychiatrické ceny profesora Vladimíra Vondráčka získají o přidělené ceně potvrzení, kterým se budou moci v budoucnosti vykazovat.
Stanovy Národní psychiatrické ceny profesora Vladimíra Vondráčka je možné změnit na návrh Vědecké rady a se souhlasem Výboru Vondráčkovy nadace.


Vondráčkova nadace pro rozvoj péče o psychiatrické pacienty Psychiatrická klinika UK 128 21 Praha 2 Ke Karlovu 11
Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka
STANOVY
V Praze 20.1edna 1993

 


 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133