Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidla - Cena prof. MUDr. Jana Fischera, DrSc.

Zpracoval MUDr. Michal Goetz, PhD

Cena ve výši 10 tis. Kč se uděluje každoročně a je dotována Psychiatrickou společností ČLS JEP z prostředků Sekce DDP deponovaných v rámci Psychiatrické společnosti. Jména případných sponzorů budou uvedena v informačních materiálech Fischerovy ceny, publikacích a při jejím předávání, pokud si to budou přát.

Kritéria pro přihlášení:

  1. Člen PS alespoň jeden rok do data přihlášení
  2. Kandidát je zapsán do oboru dětská psychiatrie nebo je po atestaci z pedopsychiatrie, ale ne déle než 5 let
  3. V minulosti nebyla žadateli Cena udělena
  4. Publikace s originálními daty v recenzovaném odborném periodiku indexovaném ve WOS nebo SCOPUS, nebo odborná monografie
  5. Kandidát není aktuálně členem výboru Sekce DDP

Náležitosti a proces přihlášení do soutěže

  1. Uchazeč zašle stručné curriculum vitae a PDF publikace na email sekretariátu psychiatrické společnosti
  2. Práce se přijímají k termínu 30. září.

Cena je udělena výborem Sekce dětské a dorostové psychiatrie na základě součtu nezávisle přidělených bodů jednotlivými členy výboru Sekce DDP. Výbor Sekce DPP je proto povinen se s pracemi kandidátů pečlivě seznámit, rozhodovat nezaujatě, bez ohledu na osobu kandidáta a jeho postavení. V případě nezbytnosti (stejná odborná kvalita a význam) je možné cenu v dané kategorii rozdělit, nejvýše však mezi dvě práce. Fischerova cena pro určitý rok se předává osobně ve formě diplomu a šeku ve výši přidělené ceny. Předáním je pověřen předseda výboru Sekce DDP na slavnostním zasedání Psychiatrické společnosti ČLS JEP během její prosincové pracovní schůze. V případě zjištěných zásadních nesrovnalostí (problematické autorství) je laureát povinen do dvou měsíců po písemném vyrozumění cenu vrátit. Proti tomuto rozhodnutí má možnost do 14 dnů se odvolat k výboru Sekce DDP.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133