Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovisko výboru PS k výstupům projektu Systém certifikace programů a služebce ambulancí

Výbor PS ČLS JEP na své schůzi dne 6. 3. 2024 projednal výstupy projektu Systém certifikace programů a služeb, který je součástí klíčové aktivity KA 2 projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byly navrženy standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče v lůžkových psychiatrických zařízeních, v CDZ a v psychiatrických ambulancích.

Právním podkladem pro hodnocení kvality a bezpečí zdravotnického zařízení je Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Ten definuje, že hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je dobrovolný proces, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí. Akreditaci uděluje soukromý subjekt, který obdržel od MZ oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče. V současnosti jich v ČR existuje několik a jsou standardně žádány o provedení akreditace většinou lůžkových zdravotnických zařízení, která hradí náklady spojené s akreditačním procesem. Akreditované lůžkové zařízení tak jednak zlepšuje své standardy péče, získává konkurenční výhodu (či odstraňuje konkurenční nevýhodu) a rovněž jistou míru právní ochrany, neboť zavedením systému kvality a jeho certifikací prokazuje svůj aktivní přístup k zajištění bezpečnosti pacientů.

Výbor vzal na vědomí, že zájem o vznik specializované metodiky pro psychiatrická zařízení vzešel z řad uživatelů péče v rámci Národní rady pro duševní zdraví, kteří požadovali nastavení systému sledování kvality a bezpečnosti péče. Navržení možných specifických postupů pro akreditaci psychiatrických zařízení bylo rovněž v zájmu poskytovatelů lůžkové psychiatrické péče, kteří jinak standardně plní univerzální akreditační nároky stanovené pro somatické obory, aniž se přihlíží ke specifickým postupům a potřebám psychiatrických zařízení. MZ následně vyhlásilo cestou svého Oddělení pro reformu péče o duševní zdraví výběrové řízení na zpracování takových standardů, v němž uspěla Spojená akreditační komise, o.p.s., která návrh těchto standardů vypracovala. Tyto aktivity byly zcela nezávislé na rozhodování i vůli výboru PS ČLS JEP. Psychiatrická společnost ČLS JEP je sice odborným garantem Reformy péče o duševní zdraví, to však neznamená, že má a může mít kontrolu nad jednotlivými dílčími kroky procesu reformy, již řídí MZ a meziresortní Rada vlády pro duševní zdraví. V rámci komplexního a mnohaletého průběhu reformy tak vznikla řada teoretických či koncepčních materiálů, které slouží jako podkladové materiály pro další analýzy a plánování směřování reformy. Návrhy standardů kvality a bezpečí byly uveřejněny stejně jako všechny ostatní projektové výstupy, přičemž mohou, ale nemusí být v budoucnu využity k jakékoliv reálné aplikaci. 

Samy o sobě mají význam pro uplatnění v oblasti lůžkové psychiatrické péče, která se částečně liší od ostatních somatických oborů, případně v oblasti péče poskytované CDZ, která jsou komplexními organizacemi a procházejí obligátně akreditačními procesy rovněž ze strany MPSV. Přesto nemusí být v této formě akceptovány a zapracovány akreditačními společnostmi.  V případě psychiatrických ambulancí výbor PS ČLS JEP na jedné straně jednoznačně podporuje zvyšování kvality péče, na druhé straně stejně jednoznačně konstatuje, že tyto procesy nesmí být zdrojem další organizační, časové, personální či ekonomické zátěže již nyní přetížených psychiatrických ambulancí. V navržené podobě, která slouží jako odborný materiál pro další diskuzi, by výbor jejich využití ve stávající podobě považoval za nepřijatelně zatěžující a jednoznačně vedoucí ke zhoršování dostupnosti i kvality péče. Nepřijatelné je rovněž zavádění akreditace pro jeden konkrétní obor, v tomto případě psychiatrii, protože v takovém případě předjímá absenci kvalitní a bezpečné péče, což jednak neodpovídá realitě a jednak prohlubuje stigmatizaci našeho oboru.

Z pohledu výboru PS ČLS JEP, která je odborným garantem Reformy péče o duševní zdraví, se jedná o dílčí pracovní materiál, o jehož zavedení do praxe na úrovni psychiatrických ambulancí není reálně uvažováno. Pokud by ze strany MZ v budoucnu byla vůle legislativně ukotvovat akreditace ambulantních zařízení (v současnosti jsou vyhláškou 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče upraveny akreditace pouze pro lůžková zařízení), pak bude výbor PS ČLS JEP trvat na certifikaci vyžadované pro všechny obory medicíny a na zachování její dobrovolnosti, která je definovaná v zákoně. Tím není jakkoliv dotčena podpora PS ČLS JEP pro hledání racionálních cest ke zvyšování kvality a dostupnosti péče, na jejichž principech bude PS ČLS JEP, jako odborný garant reformy, dále aktivně spolupracovat.

 

Dne 7. 3. 2024 v Praze

 

DOKUMENT V PDF

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133