Aktuální témata

Domácí násilí - jak postupovat

Co je domácí násilí

 • Domácím násilím se především označuje násilné jednání, týraní, ponižování odehrávající se mezi osobami blízkými. Osoby blízké společně žijící ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba ( agresor) získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.
 • Domácí násilí se objevuje napříč celou společností, na všech úrovních sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.
 • Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá nárok druhého ponižovat, omezovat jej či používat fyzického násilí.

Kdo může být obětí domácího násilí

 1. Ženy – stávají se nejčastěji obětí domácího násilí (92% - 95%) , v cele společnosti je to 32% žen.
 2. Děti - v rodinách se domácí násilí v 69% odehrává za přítomnosti děti.
 3. Muži - jsou oběťmi domácího násilí ve 2-5%
 4. Senioři - Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3 - 5% osob.
 5. Zdravotně postižení - Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou, protože jsou mnohdy odkázány na péči násilníka, a vhledem ke svému handicapu se ne vždy dokáží účinně bránit.

V čem je domácí násilí specifické

 • Domácí násilí se odehrává „beze svědků" a mezi osobami, které k sobě mají (či měly) blízký vztah.
 • V případech domácího násilí je bezmocná a vystrašená oběť, která se obává trestu či napadení a pachatel, který se skrze použití moci, snaží oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on X nerovnost vztahu, to není domácí hádka „Itálie"
 • Domácí násilí je skryté = obtížná prokazatelnost
 • DN má svoji historii – obvykle začíná velmi nenápadně (psychickým znevažováním, kontrolou, izolací, ponižováním), takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne.
 • DN má svůj opakující se cyklus – tři fáze : vzrůstající tenze, konflikt, usmiřování

Formy domácího násilí

 • Psychické – ponižování,nadávky, obviňování, zesměšňování, vydírání sebevraždou, odpíraní spánku, ničení věcí, předvádění zbraní, zvýšená kontrola, snižování schopností...
 • Fyzické – bití, škrcení, pálení, může být mířeno proti blízkým (děti, zvířata), fyzické útoky, odpírání jídla - "výhodou" je prokazatelnost
 • Sexuální – donucení k sexu, odmítaným praktikám (násilím či výhružkami)
 • Sociální násilí – sledování (zákaz) telefonátů, SMS, bránění v návštěvách přátel, rodiny, pronásledování, "nečekané" kontrolní telefony
 • Ekonomická kontrola – omezování přístupu k penězům, zakazování docházení do zaměstnání, neposkytování peněz na provoz domácnosti

Bezpečnostní plán

Slouží k minimalizaci dopadů agrese, popř. podpory k bezpečnému odchodu

 • Jaký postup se Vám osvědčil v případě ohrožení? (je důležité uvědomit si všechny osvědčené strategie, např. pasivita, útěk, nekladení odporu..
 • Podle čeho poznáte, že se blíží útok, nebo co jej vyvolává? ( je důležité všímat si situací, které vedou k agresi – opilost, křik dětí, hádka)
 • Nacházejí se v bytě nebezpečné předměty, zbraně? (zmapujte si bezpečných prostor)
 • Na koho se můžete v případě krize obrátit? (vytvořte si podpůrnou síť v kterou máte důvěru)
 • Máte přístup k telefonu? (zmapujte si čísla popř. naučte děti komu mají zavolat)
 • Pokud se Vám podaří odejít, máte možnost se někde schovat? (adresy, telefony, centra – bezpečná místa)
 • Existuje možnost vzít při odchodu s sebou děti? (děti by mohly být zdrojem ataku, či by mohlo být obtížné získat je později do své péče)
 • Máte možnost si připravit zabalené příruční zavazadlo? (rodné listy, OP, pasy, léky, zdrav. poj., nájemní smlouvu, záznamy o školní docházce, oddací list, bankovní karty...)

Zdroj: www.rosa-os.cz, www.acorus.cz

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.