Aktuální témata

Postup jak získat příspěvek na péči pro osoby s duševní poruchou

Postup jak získat příspěvek na péči(dále jen příspěvek) pro osoby s duševní poruchou(dále DN) podle zák. č.108/2006 Sb.,(dále „Zákon“) v přirozeném prostředí(rodina, chráněné a podporované bydlení)

K napsání tohoto praktického postupu vedly zpracovatele důvody, pro které osoby s duševní poruchou dosahují v minimální míře příspěvek na péči podle Zákona, který jim náleží a nedosahují spravedlivou výši jen proto, že s ohledem na specifika duševní choroby jsou chybné postupy v přípravě a somotném šetření o příspěvek.

Základní postup:

 1.   Vyzvednout žádost o příspěvek na sociálním odboru obce z rozšířenou působností – též magistrát velkých měst a se žadatelem ( u nás osoba s duševní poruchou) projdeme úkony uvedené v § 9 Zákona a poznamenáme, které nezvládá, nebo zvládá jen z části
 2. Při šetření sociálního pracovníka žádáme aby postupoval podle pořadí úkonů, jak jsou uvedeny v § 9 a vysvětlujeme podle poznámek dle I. které úkony nezvládá, nebo zvládá jen z části za trvalého dohledu – dále § 8 Zákona. Požadujeme nahlédnutí do zápisu, který soc. pracovník po šetření učiní až v kanceláři.
 3. Seznámíme ambulantního psychiatra a praktického lékaře s výsledkem šetření. Dohodneme s amb. psychiatrem aby poslal nález podle § 25 odst. 3. Zákona ošetřujícímu lékaři s vyplněním všech úkonů, které DN nezvládá, nebo zvládá jen z části.

Rozvedeno podrobně:

ČÁST I.
PŘED PODÁNÍM ŽÁDOST I O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU:

a) ozřejmit si znění §§ 8 a 9 Zákona
b) projít s žadatelem které úkony nezvládá, nebo zvládá jen z části - §9 Zákona a přílohy č. 1 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., k Zákonu

§ 8

Osoba starší 18 let se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled ve

a) stupni I (lehká závislost) při více než 12 úkonech

b) stupni II (středně těžká závislost) při více než 18 úkonech

c) stupni III (těžká závislost) při více než 24 úkonech

d) stupni IV (úplná závislost) při více než 30 úkonech

§ 8 – důležitý výraz „dohled“ 

Osoba starší 18 let se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled

ZÁSADNÍ: Pro zvládání úkonů DN podle dále uvedeného § 9 je rozhodující výraz DOHLED!

§ 9

(1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:

a) příprava stravy,
b)podávání, porcování stravy,
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě
j) stání, schopnost vydržet stát
k) přemisťování předmětů denní potřeby
l) chůze po rovině
m) chůze po schodech nahoru a dolů
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, správného vrstvení
p) orientace v přirozeném prostředí
q) provedení si jednoduchého ošetření
r) dodržování léčebného režimu

(2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:

a) komunikace slovní, písemná, neverbální
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
d) obstarávání osobních záležitostí
e) uspořádání času, plánování života
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla
i) mytí nádobí
j) běžný úklid v domácnosti
k) péče o prádlo
l) přepírání drobného prádla
m) péče o lůžko
n) obsluha běžných domácích spotřebičů
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání zavírání oken a dveří
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti

Podrobně jsou úkony rozvedeny v Příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb. k Zákonu

PŘÍKLAD k uvedené tabulce:

Úkon v části (2) ad - p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,

Sociální pracovnice vidí, že DN má zdravé ruce i nohy a proto zaznamenává, že úkon zvládne.
Námitka: Okno otevíráme abychom vyvětrali. DN z důvodů kognitivní disfunkce nerozpoznává potřebu tohoto úkonu. Učiní tak jen po připomenutí osoby, která plní funkci dohledu – viz výše v § 8 zákona. Stejně u dalších úkonů.

DŮLEŽITÉ !

Aby byl průběh šetření úspěšný, je nutno předem s DN projít úkony podle uvedené tabulky § 9.
Obě tabulky si okopírujeme. Pak označíme, které úkony DN nezvládá, nebo zvládá jen částečně. Jejich součet ukáže nárok na výši příspěvku, který je možno dosáhnout - §§ 8 a 11 Zákona.
Zde je první úskalí. Nebývá lehké přesvědčit DN, že pro zvládnutí úkonů potřebuje pomoc formou dohledu. Cítí to jako ponížení na rozdíl od tělesně postižených. V řadě případů bude nutná i odborná psychologická příprava DN aby proces šetření přijal! Proto je při této přípravě i šetření důležitá přítomnost toho, kdo má služby poskytovat(člen rodiny, sociální pracovník sociálních služeb) - podle souč. znění zákona musí být uveden v žádosti(§ 24/a Zákona).
Snazší příprava je u osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Sociálního pracovníka nutno na tuto skutečnost předem vhodně upozornit. Na kladené otázky jak zvládá DN úkony právoplatně odpovídá přítomný opatrovník jmenovaný soudem!

ČÁST II.

Šetření sociálním pracovníkem podle § 23:1

a) při šetření je vždy osoba, která bude poskytovat sociální služby a prošla předem s DN úkony dle § 9,

b) požádáme sociálního pracovníka, aby postupoval podle pořadí úkonů § 9 Zákona. Sledujeme, aby se odpovědi shodovaly s přípravou - ČÁST I.

c) po ukončení šetření požádáme o předložení písemného záznamu - § 25 Zákona

V místě šetření si nechává sociální pracovník podepsat doklad, že šetření provedl. Záznam o který žádáme dle § 25 odst. 12 bude pořizovat až v kanceláři.

K předložení požadovaného záznamu vyzve (zpravidla telefonicky) k návštěvě své kanceláře. Kontrolujeme v záznamu zda souhlasí s našimi poznámkami o úkonech. Na rozdíly upozorníme se snahou je upravit.

ČÁST III.

ROZHODOVÁNÍ O PŘÍSPĚVKU OKRESNÍ SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

PÍSEMNÝ ZÁZNAM odesílá sociální pracovník Okresní správě sociálního zabezpečení se žádostí o posouzení stupně závislosti posuzované osoby - § 25 odst. 33.

Nastává rozhodující fáze činnosti žadatele
(za podpory rodiny nebo vybraného poskytovatele)

Žadatel o příspěvek s vybraným poskytovatelem služeb, který je uveden na žádosti, se ihned spojí s ošetřujícím lékařem. Tím je praktický lékař a ambulantní psychiatr. Podá těmto lékařům informaci o provedeném šetření.
S amb. psychiatrem projedná průběh šetření, ukáže záznam dle poznámek v tabulce o úkonech a dohodne, aby napsal praktickému lékaři zprávu kde uvede:
a) základní zdravotní údaje o žadateli
b) hodnocení žadatele, jak je schopen zvládat jednotlivé úkony uvedené v § 9 – musí uvést ze všech 36 úkonů ktré nezvládá, nebo zvládá jen částečně!
4

V § 25 Zákona je použit výraz „ ošetřující lékař“

Kdo je ošetřující lékař udává § 18 odst. 3 zákona 48/1997 Sb.,o všeobecném zdrav. pojištění kterým mj. je:
v a) praktický lékař,
v b) lékař specialista, - v našem případě amb. psychiatr
v c) lékař ústavní péče
Posudkoví lékaři požadují nález podle § 25 odst. 3. O STUPNI ZÁVISLOSTI vypsaný podle § 9 . Obracejí se jen na praktického lékaře, kterému proto musí dát podstatnou část zprávy ambulantní psychiatr.
V Brně tuto praxi vysvětlil vedoucí posudkový lékař tím, že by to byla velká administrativní zátěž požadovat zvlášť zprávy od praktického lékaře a lékařů specialistů.

Shrnuto k § 25 Zákona:

 1. Posudkový lékař musí obdržet zprávu od ošetřujícího lékaře, kterým je praktický lékař a ambulantní psychiatr.
 2. Zpráva ambulantního psychiatra musí jmenovitě uvést úkony které DN nezvládá nebo zvládá jen z části a to v rozsahu § 9 Zákona. Bez takové zprávy nelze objektivně určit kategorii bezmocnosti a tedy výši příspěvku na péči podle Zákona.
ZÁVĚREM:

KDYŽ SCHIZOFRENIK příp. osoba s demencí (Alzheimerova demence) a j. pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav5

 1. NEDOSÁHNE alespoň DRUHÝ STUPEŇ BEZMOCNOSTI
 2. a je-li DN ZCELA ZBAVEN ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM NEDOSÁHNE alespoň TŘETÍ STUPEŇ BEZMOCNOSTI,

pak byla učiněna chyba v přípravě a nedostatečně napsaném hodnocení amb. psychiatrem

 1. § 23 odst. 1 Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci.
 2. § 25 odst. 1 ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU
  (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.
 3. § 25 odst. 3
  (3) Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
 4. § 9 odst. (4)
  Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 se úkony podle odsttavců 1 a 2 sčítají. Při hodnocení úkonů podle odstavců 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout.
 5. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – podle lékařské vědy má trvat déle než jeden rok - § 3 pís. c) Zákona

září 2010 zpracoval Ing.j.Závišek, předseda OSPDN, rodiče a příbuzní osob s duševní poruchou

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.