Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Národní psychiatrický program 2007

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlašuje ve spolupráci s regionální kanceláří WHO ČR “Národní psychiatrický program 2007” (NPP 2007) na podporu reformy psychiatrické péče v ČR. NPP 2007 vychází ze znalostí podmínek a potřeb nemocných s duševní poruchou v ČR a zároveň se opírá o důležité dokumenty Světové zdravotnické organizace a Evropské unie: Výzva evropské ministerské konference WHO (Helsinki 2005), Akční plán duševního zdraví pro Evropu, Zelená kniha Evropské komise, usnesení Evropského parlamentu o zlepšení duševního zdraví obyvatelstva (2006).

Cíle NPP 2007:

 • zlepšení kvality péče a kvality života pacientů s psychickými poruchami – Zrovnoprávnění úrovně péče s ostatními medicinskými obory. Důraz na humánní podmínky péče a destigmatizaci
 • zajištění dostupnosti psychiatrické péče – se zaměřením na její nízkoprahovost a redukci skryté nemocnosti
 • redukce rizik vyplývajících z psychických onemocnění - suicidia, závažná psychická i tělesná poškození, sociální izolace, invalidizace

Hlavní úkoly NPP 2007:

 • podpora primární psychiatrické péče
 • rozvoj komunitní péče
 • modernizace lůžkového fondu

Konkrétní úkoly NPP 2007:

 • zvýšená péče o rizikové skupiny psych. nemocných: schizofrenie, afektivní poruchy, závislosti, demence, poruchy příjmu potravy, závažné poruchy osobnosti, postraumatické poruchy, ...
 • doplnění a zkvalitnění sítě ambulantní psychiatrické péče včetně obnovení sítě ordinací pro léčbu závislostí
 • rozvinutí komunitní péče jak v obsahu vlastní léčebné péče, tak v institucionálním zabezpečení
 • diferenciace akutní a následné lůžkové péče s dopadem na kvalitu a restrukturalizaci lůžkového fondu a rozvoj komunitní rezidenční péče
 • redukce skryté psychiatrické nemocnosti ve spolupráci s praktickými lékaři
 • boj proti stigmatizaci a izolaci duševně nemocných především šířením pravdivých informací o psychických poruchách i o stavu psychiatrické péče v ČR
 • dosažení spravedlivého, v Evropě obvyklého financování psychiatrické péče přiměřené jejímu zdravotnímu, společenskému i ekonomickému významu
 • rozvoj krizových psychiatrických služeb
 • úprava legislativy týkající se péče o osoby trpící duševní poruchou s důrazem na jejich práva a při respektování doporučení orgánů EU
 • podpora psychiatrického výzkumu a vzdělávání v psychiatrii
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133