Grant na podporu účasti zahraničního řečníka na odborná setkání

Pravidla - Grant na podporu účasti zahraničního řečníka na odborném setkání

Zpracoval MUDr. Michal Goetz, PhD

Cena je dotována z prostředků Sekce DDP deponovaných v rámci PS a České psychiatrické společnosti.

Žadatel, resp. pořádající dané odborné akce, nebo její odborný garant obdrží finanční podporu, ve výši nákladů spojených s pozváním významného zahraničního řečníka. Grant se uděluje po projednání výborem Sekce dětské a dorostové psychiatrie na základě hlasování.

Kritéria pro přihlášení

  1. Žadatel je člen PS alespoň jeden rok do data podání žádosti
  2. Odborná akce má přidělené kredity ČLS do celoživotního vzdělávání
  3. Účast na akci je plánována minimálně pro 50 osob z nichž většina jsou členy psychiatrické společnosti Sekce DDP
  4. Zahraniční řečník nebo řečníci nepožadují honorář za přednášku
  5. Přednáška se přímo týká duševního zdraví pediatrické populace
  6. Žadatel doloží, že získal i jiné sponzorské příspěvky na pokrytí nákladů konference

Náležitosti žádosti

  1. Zaslání žádosti o podporu s anotací akce, přiloží plánovaný odborný program, přiloží stručný biosketch řečníků (v rozsahu jednoho odstavce), které plánuje pozvat a doloží jeho souhlas s účastí. Dále jasně deklaruje, jaký konkrétní přínos pro obor bude účast dotyčných zahraničních odborníků mít.
  2. Dále žadatel doloží, že plánovaná odborná akce bude ohodnocena kredity ČLK do celoživotního vzdělávání
  3. Zašle podrobný rozpočet akce
  4. Doloží, že získal další sponzorské příspěvky pro krytí nákladů akce

O udělení rozhoduje výbor Sekce DDP hlasováním. Výbor sekce předá informaci o rozhodnutí přidělit podporu předsedovi PS k formálnímu schválení.

Podmínky a povinnosti příjemce podpory

Podpora bude vyplacena výhradně osobě/organizaci, která ji získala, oproti účetním dokladům. Maximální celková výše podpory účasti řečníka je stanovena na 45.000 Kč a pokrývá vždy pouze nejnutnější náklady (ubytování po dobu trvání akce, nejvýše však na 4 dny a maximálně do výše průměrné ceny v místě, stravné, ekonomické cestovné). K vyúčtování je nutno dodat originály dokladů Dále je příjemce podpory povinen napsat o odborné akci do časopisu České a slovenské psychiatrie.

Pokud se zahraniční odborník nakonec z vážných důvodů plánovaného setkání nezúčastní budou žadateli proplaceny jen náklady spojené se storno poplatky po prokázání jejich výše účetními doklady.

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.