Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

PURKYŇKY - Vědecké schůze Psychiatrické společnosti

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Pozvánka na online přednášky v rámci Vědeckých schůzí PS ČLS JEP, tzv. Purkyněk

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

srdečně Vás zveme ke zhlédnutí online přednášek na Vzdělávacím portálu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která navazuje na prezenční Vědecké schůze PS ČLS JEP. 

Přednášky jsou určeny pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a jsou poskytovány zdarma.

Přednášky mají charakter postgraduálního vzdělávání a jsou garantovány ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

 

Vzdělávací portál naleznete kliknutím na tlačítko výše nebo pod odkazem https://www.psychiatrie.cz/vzdelavani/vzdelavaci-portal 

Na internetových stránkách jej najdete pod záložkou "Vzdělávání" a podzáložkou "Vzdělávací portál PS ČLS JEP"

 

 

Získání kreditů:

 • Je třeba si vyslechnout všechny přednášky v rámci jedné akce a následně vyplnit test obsahující 15 otázek. Pro získání kreditů je nezbytné absolvovat test s minimální úspěšností 80%.

Dostupnost přednášek:

 • Každou přednášku lze studovat kdykoli po dobu 1 roku od zveřejnění na Vzdělávacím portálu PS ČLS JEP.

Registrace a přístup:

 • Pro zhlédnutí přednášky je nezbytné přihlášení nebo registrace na Vzdělávacím portálu PS ČLS JEP.
 • Při registraci je nutné do formuláře vyplnit evidenční číslo člena PS ČLS JEP, je to Váš variabilní symbol užívaný při platbě členského příspěvku a ID ČLK (pouze lékaři), které naleznete zde: https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru#seznam

 

Děkujeme partnerům za podporu našeho Vzdělávacího portálu a umožnění tak přinést našim členům, odborníkům v oblasti psychiatrie, kvalitní vzdělání a podporu v jejich profesním rozvoji.
 

 Bronzový partner
      


Partner
 

Věříme, že Vzdělávací portál bude pro Vás mít odborný přínos. Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na setkání online.

S pozdravem,
 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
člen výboru PS ČLS JEP zodpovědný za vzdělávání
Psychiatrická společnost ČLS JEP

 

 

Pozvánka na SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ PS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
 
Dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Termín konání: pátek 7.6.2024, 14,35 - 16,35 hod.
Místo konání: Kongresový sál, hotel Thermal, Karlovy Vary 

PROGRAM
 1. Úvod
 2. Volba funkcí a orgánů shromáždění členů
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva revizní komise
 6. Informace k volbám do výboru PS pro období 2024 - 2028
 7. Vysvětlení smyslu profesního členství a dalších změn v rámci stanov a proč se musí hlasovat o stanovách znovu
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr 
 
Těšíme se na setkání


MUDr. Simona Papežová
předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Featured

Stanovisko výboru PS k výstupům projektu Systém certifikace programů a služebce ambulancí

Výbor PS ČLS JEP na své schůzi dne 6. 3. 2024 projednal výstupy projektu Systém certifikace programů a služeb, který je součástí klíčové aktivity KA 2 projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byly navrženy standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče v lůžkových psychiatrických zařízeních, v CDZ a v psychiatrických ambulancích.

Právním podkladem pro hodnocení kvality a bezpečí zdravotnického zařízení je Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Ten definuje, že hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je dobrovolný proces, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí. Akreditaci uděluje soukromý subjekt, který obdržel od MZ oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče. V současnosti jich v ČR existuje několik a jsou standardně žádány o provedení akreditace většinou lůžkových zdravotnických zařízení, která hradí náklady spojené s akreditačním procesem. Akreditované lůžkové zařízení tak jednak zlepšuje své standardy péče, získává konkurenční výhodu (či odstraňuje konkurenční nevýhodu) a rovněž jistou míru právní ochrany, neboť zavedením systému kvality a jeho certifikací prokazuje svůj aktivní přístup k zajištění bezpečnosti pacientů.

Výbor vzal na vědomí, že zájem o vznik specializované metodiky pro psychiatrická zařízení vzešel z řad uživatelů péče v rámci Národní rady pro duševní zdraví, kteří požadovali nastavení systému sledování kvality a bezpečnosti péče. Navržení možných specifických postupů pro akreditaci psychiatrických zařízení bylo rovněž v zájmu poskytovatelů lůžkové psychiatrické péče, kteří jinak standardně plní univerzální akreditační nároky stanovené pro somatické obory, aniž se přihlíží ke specifickým postupům a potřebám psychiatrických zařízení. MZ následně vyhlásilo cestou svého Oddělení pro reformu péče o duševní zdraví výběrové řízení na zpracování takových standardů, v němž uspěla Spojená akreditační komise, o.p.s., která návrh těchto standardů vypracovala. Tyto aktivity byly zcela nezávislé na rozhodování i vůli výboru PS ČLS JEP. Psychiatrická společnost ČLS JEP je sice odborným garantem Reformy péče o duševní zdraví, to však neznamená, že má a může mít kontrolu nad jednotlivými dílčími kroky procesu reformy, již řídí MZ a meziresortní Rada vlády pro duševní zdraví. V rámci komplexního a mnohaletého průběhu reformy tak vznikla řada teoretických či koncepčních materiálů, které slouží jako podkladové materiály pro další analýzy a plánování směřování reformy. Návrhy standardů kvality a bezpečí byly uveřejněny stejně jako všechny ostatní projektové výstupy, přičemž mohou, ale nemusí být v budoucnu využity k jakékoliv reálné aplikaci. 

Samy o sobě mají význam pro uplatnění v oblasti lůžkové psychiatrické péče, která se částečně liší od ostatních somatických oborů, případně v oblasti péče poskytované CDZ, která jsou komplexními organizacemi a procházejí obligátně akreditačními procesy rovněž ze strany MPSV. Přesto nemusí být v této formě akceptovány a zapracovány akreditačními společnostmi.  V případě psychiatrických ambulancí výbor PS ČLS JEP na jedné straně jednoznačně podporuje zvyšování kvality péče, na druhé straně stejně jednoznačně konstatuje, že tyto procesy nesmí být zdrojem další organizační, časové, personální či ekonomické zátěže již nyní přetížených psychiatrických ambulancí. V navržené podobě, která slouží jako odborný materiál pro další diskuzi, by výbor jejich využití ve stávající podobě považoval za nepřijatelně zatěžující a jednoznačně vedoucí ke zhoršování dostupnosti i kvality péče. Nepřijatelné je rovněž zavádění akreditace pro jeden konkrétní obor, v tomto případě psychiatrii, protože v takovém případě předjímá absenci kvalitní a bezpečné péče, což jednak neodpovídá realitě a jednak prohlubuje stigmatizaci našeho oboru.

Z pohledu výboru PS ČLS JEP, která je odborným garantem Reformy péče o duševní zdraví, se jedná o dílčí pracovní materiál, o jehož zavedení do praxe na úrovni psychiatrických ambulancí není reálně uvažováno. Pokud by ze strany MZ v budoucnu byla vůle legislativně ukotvovat akreditace ambulantních zařízení (v současnosti jsou vyhláškou 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče upraveny akreditace pouze pro lůžková zařízení), pak bude výbor PS ČLS JEP trvat na certifikaci vyžadované pro všechny obory medicíny a na zachování její dobrovolnosti, která je definovaná v zákoně. Tím není jakkoliv dotčena podpora PS ČLS JEP pro hledání racionálních cest ke zvyšování kvality a dostupnosti péče, na jejichž principech bude PS ČLS JEP, jako odborný garant reformy, dále aktivně spolupracovat.

 

Dne 7. 3. 2024 v Praze

 

DOKUMENT V PDF

Featured

Návrh nových stanov a řádů PS

 


Vážení členové Psychiatrické společnosti, kolegyně a kolegové,
 
jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP bychom Vám chtěli poděkovat za účast v hlasování o Stanovách a řádech Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Vážíme  si každého hlasu, který se ke Stanovám a řádům vyjádřil. Bohužel nás nehlasoval dostatečný počet, proto nebyly nové Stanovy a řády PS schváleny, i když se výrazná většina z Vás vyjádřila pro jejich  schválení. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.
 
Ještě jednou Vám děkuji za účast při hlasování.

MUDr. Simona Papežová
předsedkyně výboru PS ČLS JEP


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dosud platné Stanovy a další řády Psychiatrické společnost ČLS JEP byly schváleny v roce 2012.

Česká lékařská společnost přijala Shromážděním představitelů organizačních složek ČLS JEP dne 17.5.2022 a Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 19.1.2023 nové Stanovy a řády. V § 25 těchto Stanov je organizačním složkám, tedy i Psychiatrické společnosti, uložena povinnost upravit do 12 měsíců dříve vydané předpisy, aby neodporovaly Stanovám ČLS JEP.

V rámci úprav předpisů naší Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále PS), jsme připravili úpravu Stanov a navazujících předpisů. Navržené změny byly předloženy výboru PS, který je schválil. Právník ČLS JEP nám byl nápomocen ve tvorbě odpovídajícího znění a provázání změn s platnými předpisy ČLS JEP.

Řada paragrafů doznala dílčích změn. Pokud by tyto změny byly všechny vyjmenovány, většina z nás by v nich ztratila přehled a uniklo by nám to podstatné. Proto jsou níže uvedené jen změny hlavní a podstatné, které se dotknou zásadním způsobem fungování PS.


Stanovy:

 • Evidence členů je vedena v Centrální evidenci členů ČLS JEP, PS ani sekce si vlastní evidenci nevedou.
 • PS má řádné, čestné a profesní členy.
 • Řádným členem PS se všemi právy a povinnostmi se může stát pouze lékař. Jen řádný člen může volit a být volen do všech orgánů a funkcí PS (kromě profesní sekce).
 • Čestným členem se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj psychiatrie či příbuzných věd, případně o rozvoj PS.
 • Čestným členem PS se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti psychiatrie. Čestným členem může být jmenován i nečlen PS.
 • Pokud čestný člen není současně řádným členem PS, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen.
 • Profesním členem PS se může stát člen ČLS JEP, který není lékař, a který se angažuje v oblasti oboru psychiatrie, psychiatrické péče a výzkumu a který souhlasí s cíli PS a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 • Profesní člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů a funkcí PS a odborných sekcí, může volit a být volen do orgánů a funkcí v profesních sekcích.
 • Profesní členové se mohou sdružovat v odborných a profesních sekcích podle svého zaměření a zájmu.
 • Změny v členství jsou v souladu se Stanovami ČLS JEP, které umožňují tyto formy členství. K rozdělení členství na řádné a profesní bylo vedeno záměrem zachovat organizační složky ČLS JEP a tedy i PS jako lékařské organizace (řádné členství) a zároveň ale umožnit i nelékařským profesím (profesní členství), které se angažují v léčbě duševně nemocných, být organizovány v odborné společnosti podle svého zájmu.
 • Současní členové PS, kteří nejsou lékaři, se dnem nabytí platnosti těchto Stanov se automaticky stanou profesními členy PS.
 • Výši členského příspěvku řádných i profesních členů PS stanovuje výbor PS.
 • Nové stanovy také sjednocují názvosloví orgánů PS a sekcí. Orgány PS jsou Shromáždění členů, výbor PS a revizní komise PS. Orgány sekce jsou členská schůze sekce a rada sekce (dříve výbor sekce).
 • Upraveny byly pravomoci Shromáždění členů, které v odůvodněných případech může odvolat výbor PS nebo zkrátit jeho funkční období. K tomu může dojít jen ze závažných důvodů jako je dlouhodobá nečinnost výboru nebo činnost v rozporu s cíli, stanovami a etickým kodexem PS. Návrh k odvolání výboru nebo zkrácení jeho funkčního období může být předložen v písemné formě Shromáždění členů, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů PS nebo požádá-li o to revizní komise PS. Odvolání výboru PS nebo zkrácení jeho funkčního období je přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň ¼ všech členů příslušného orgánu.
 • Stejným způsobem může být odvolána i rada sekce na schůzi členů sekce.
 • Nebude se již volit předseda budoucí. Předseda PS bude volen na stejné období jako výbor společnosti. Jedna osoba může vykonávat funkci předsedy v jednom nebo nejvýše ve dvou na sebe navazujících funkčních období (pokud je i na druhé volební období zvolen). Pokud bude chtít ta samá osoba být znovu zvolena na funkci předsedy po ukončení druhého po sobě jdoucích volebního období, musí vyčkat jedno funkční období, než bude znovu kandidovat.

Jednací řád

 • Změnou v jednacím řádu je možnost hlasování per rollam.
 • Pokud Shromáždění členů bude hlasovat formou per rollam, je za quorum považována ¼ všech členů orgánu s právem hlasovat.

Volební řád

 • Podle nového volebního řádu mohou volby probíhat prezenčně nebo elektronicky. Možnost korespondenčních voleb byla vypuštěna.
 • Byla také upravena pravomoc volební komise vyhlásit výsledky voleb nejpozději do 14 dnů od ukončení voleb. Dává to možnost volební komisi čas se sejít a vyhodnotit průběh voleb.
 • Volební řád také umožňuje výboru PS strukturovat kandidátní listinu podle stanovených kritérií (dětský psychiatr, gerontopsychiatr apod.) a přijmout k tomu příslušná opatření.
 • Volební období výboru PS je tříleté, rady sekce čtyřleté.
 • Volby do rady sekce organizuje rada sekce, schvaluje je výbor PS.

Řád sekcí

 • Sekce mohou být odborné a profesní.
 • Členem odborné sekce mohou být řádní členové i profesní členové PS, profesní členové v odborné sekci nemohou volit ani být voleni do rady sekce.
 • Členem profesní sekce mohou být pouze profesní členové PS. V profesní sekci mají profesní členové právo volit a být voleni do rady sekce.
 • Členská schůze sekce může odvolávat radu sekce.

Děkujeme Vám za již zaslané připomínky a též za připomínky vznesené na Shromáždění členův Brně dne 3.11.2023. Níže naleznete dokumenty po zapracovaných připomínkách a posledních drobných úpravách právníka ČLS JEP.

Termín hlasování o schválení nových stanov a řádů Vám sdělíme e-mailem, informace též budou vyvěseny na webu PS.

Za výbor společnost MUDr. Jan Tuček, Ph.D., LL.M.


Zde návrhy nových stanov a řádů PS ve formátu pdf po zapracování připomínek vznesených do a během Shromáždění členů dne 3.11.2023 v Brně a korektuře právníka ČLS JEP - STANOVY A ŘÁDY SE BUDOU SCHVALOVAT V TOMTO ZNĚNÍ:

Dokumenty s vyznačenými změnami právníka ČLS JEP JUDr. Vacka: 

Stanovy PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Jednací řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Organizační řád sekcí PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Volební řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami

 

Dokumenty s vyznačenými změnami oproti platným stanovám: 

Stanovy PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Jednací řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Organizační řád sekcí PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Volební řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami

 

Featured

Reforma pp - rozhovor s náměstkem ministra pro zdravotní

Český rozhlas Plus (23.03.2018 08:10)

Jak pokračuje reforma psychatrické péče v Česku? Poslechněte si rozhovor s náměstkem ministra pro zdravotní...

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3992806

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133