Stanovy

Organizační řád sekcí PS

Návrh organizačního řádu sekcí PS ČLS JEP je zveřejněn níže a ve formátu .doc přiložen zde

 

Organizační řád odborných sekcí PS ČLS JEP

 

Čl. I.

Odborná sekce

 1. Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen „PS“) se mohou sdružovat v odborných sekcích (dále jen „sekce“) zaměřených na specifické oblasti oboru psychiatrie. Ve vymezených oblastech  rozvíjejí  zejména  odborné a vzdělávací aktivity (články III., IV., XII. stanov PS), poskytují odborná stanoviska výboru pro jeho činnost. Sekce pracují v souladu s cíli Psychiatrické společnosti.
 2. Odborné sekce jsou organizační složkou PS, řídí se stanovami a řády PS. Organizační řád sekcí je doplňkem stanov a řádů PS.

 

Čl. II

Činnost sekce

 1. Činnost sekce je zaměřena na prosazování odborných, vzdělávacích a organizačních aktivit ve prospěch rozvoje specializované  oblasti psychiatrie a současně přispívá k plnění „Hlavních cílů PS“ – dle článku III. Stanov PS.
 2. Sekce pořádá zejména tyto aktivity:
  1. odborné schůze pro členy i nečleny sekce v rámci pravidelných schůzí PS i mimo ně
  2. sympozia na odborných konferencích
  3. samostatné vzdělávací akce
 3. Sekce poskytují odborná stanoviska ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.
 4. Sekce může se souhlasem  výboru PS:

a) spolupracovat se státními i nestátními  institucemi aktivními v oblasti psychiatrické péče

b) delegovat své zástupce do poradních orgánů Parlamentu ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, ČLK i dalších orgánů a institucí, které se zabývají problematikou v dané oblasti psychiatrie,

c) účastnit se výběrových, konkurzních, atestačních a jiných řízení, poskytovat odborné expertizy a konzultace, aktivně spolupracovat s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti zdravotnictví a psychiatrie.

 1. Sekce může propagovat svoji činnost přednáškami, tiskem a dalšími mediálními prostředky, včetně webových stránek PS.

 

Čl. III

Vznik a zánik sekce

 1. Vznik i případný zánik odborných sekcí schvaluje Výbor PS a následně potvrzuje Shromáždění členů.
 2. Sekce může vzniknout:
  1. z iniciativy minimálně 5 členů PS
  2. z iniciativy výboru PS
 3. Výbor PS oznámí iniciativu vzniku sekce podle předchozího bodu na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS:
  1. oznámí termín zahajovací schůze sekce, na které bude probíhat volba orgánů sekce
  2. vyzve členy k registraci do sekcí (písemné, elektronické) a oznámí termín zahajovací schůze sekce, na které bude rovněž probíhat registrace členů sekce a volba orgánů sekce
 4. Minimální počet členů nutný pro vznik a trvání sekce je 10.
 5. Sekce zaniká:
  1. rozpuštěním z iniciativy členů sekce
  2. zrušením výborem PS:

b1) pro dlouhodobou nečinnost

b2) poklesne-li počet členů pod 10 po dobu delší než jeden rok

b3) pro činnost v rozporu s cíli, stanovami a řády PS

 1. zánik sekce potvrzuje Shromáždění členů PS

 

 

Čl. IV

Členství v sekcích

 1. Členem sekce PS ČLS JEP se může stát člen PS:
 2. který se zajímá o problematiku sekce
 3. který se účastní aktivit sekce
 4. který je srozuměn s činností sekce
 5. který se do sekce přihlásí
 6. Člen PS může být současně členem více sekcí PS.
 7. Člen sekce má právo volit výbor sekce PS a sám být volen.
 8. Člen sekce má právo být informován o činnosti sekce PS, přispívat k naplňování jejího poslání.
 9. Člen sekce má právo obracet se se svými podněty, požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor sekce PS, svobodně vyslovovat své názory a připomínky ve věcech činnosti dané sekce.
 10. Člen sekce může využívat pomoci a podpory sekce PS v činnostech, které jsou v souladu s jejím  posláním.
 11. Člen sekce má povinnost dodržovat stanovy a řády PS a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem sekce i celé PS.
 12. Sekce vedou evidenci svých členů.  Zájemce o členství v sekci se zaeviduje u výboru sekce PS.
 13. Členství v sekcích je bezplatné.

 

Čl. V

Orgány sekce

Orgány sekce jsou:

-          členská schůze sekce

-          výbor sekce

 1. Členská schůze sekce
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sekce:

-          členskou schůzi tvoří všichni členové sekce

-          členská schůze je svolávána výborem sekce, nejméně však jedenkrát za dva roky

-          členská schůze:

 1. schvaluje zprávu o činnosti sekce
 2. schvaluje úkoly a činnost sekce pro příslušná období
 3. volí výbor sekce a rozhoduje o počtu členů výboru sekce

 

 1. Usnášeníschopnost Členské schůze sekce se řídí jednacím řádem PS.
 2. Členská schůze rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů sekce.
 3. Procedura hlasování se řídí Jednacím řádem PS.

 

 

 

 

 1. Výbor sekce
 2. Výbor sekce je výkonným orgánem sekce, za svou činnost odpovídá členské schůzi sekce:

-          funkční období výboru je čtyřleté

-          výbor sekce má nejméně 3 členy, vždy však lichý počet, o počtu členů výboru rozhoduje členská schůze sekce

-          výbor sekce řídí činnost sekce

-          výbor sekce svolává a řídí předseda sekce, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru sekce.

 1. Výbor sekce zejména:

-          volí ze svých členů předsedu a místopředsedu sekce, případně další funkcionáře sekce

-          koordinuje činnost sekce

-          zajišťuje odborný program sekce

-          svolává členskou schůzi sekce

 1. Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti sekce.
 2. Výbor rozhoduje v souladu s organizačním řádem sekcí o  způsobu voleb sekce a zabezpečuje jejich realizaci.
 3. Výbor vede evidenci členů sekce a informace o ní předává výboru PS.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Výbor rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Procedura hlasování se řídí Jednacím řádem PS.
 6. Předseda sekce zastupuje sekci navenek, podepisuje a jedná jejím jménem. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně jiný pověřený člen sekce.

 

Čl. VI

Vztahy sekce PS a výboru PS

 1. Výbor PS sleduje činnost sekce, především její soulad s cíli, stanovami a řády PS.
 2. Předseda sekce se může účastnit schůzí výboru PS a dle potřeby konzultovat s členy výboru.
 3. Předseda sekce informuje výbor PS o činnosti sekce.
 4. Předseda sekce předem informuje výbor PS o mimořádných aktivitách sekce, které svým významem přesahují běžnou, odbornou a organizační činnost sekce.
 5. Pro jednání sekce s orgány a institucemi mimo PS si výbor (předseda) sekce vyžádá souhlas výboru PS. Pokud nelze z časových důvodů získat souhlas výboru PS, vyžádá si předseda sekce souhlas předsedy PS, v případě jeho nepřítomnosti člena výboru pověřeného zastupováním předsedy PS.
 6. Sekce může pro aktuální informace svým členům využít webové stránky PS a Zpravodaj PS.
 7. Výbor PS monitoruje volby v sekcích prostřednictvím pověřeného člena výboru, který se zpravidla účastní voleb sekce.

Čl. VII

Volby výboru sekce

 1. Volební období výboru sekce je čtyřleté.
 2. Právo volit mají evidovaní členové sekce.
 3. Volby probíhají formou prezenční, korespondenční nebo elektronickou.
 4. O termínu, způsobu a proceduře voleb rozhoduje výbor sekce.
 5. Navrženou proceduru voleb předkládá výbor sekce ke schválení výboru PS.
 6. Výbor sekce zabezpečuje realizaci voleb.

 

Čl. VIII.

Účinnost

Tento Organizační řád byl schválen na jednání Výboru PS 3. 10. 2012 a nabyl účinnosti schválením předsednictvem ČLS JEP 5. 12. 2012.

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.