Stanovy

Nové stanovy a řády

Vážení členové Psychiatrické společnosti,


Jedním z hlavních úkolů výboru Psychiatrické společnosti ve funkčním období 2009-2013 byla příprava nových stanov a řádů PS ČLS JEP. Nových proto, že Psychiatrická společnost (PS) své stanovy a řády dosud neměla a řídila se jen stanovami České lékařské společnosti (zde).  Ty umožňují, aby jednotlivé organizační složky (jako je PS) měly své vlastní stanovy, které však musí být v souladu se stanovami ČLS a schváleny předsednictvem ČLS. Naše stanovy, jednací řád i volební řád byly projednané na shromáždění členů PS ve Špindlerově Mlýně (stanovy 2010, řády 2012) a schválené předsednictvem ČLS JEP (stanovy 4.4.2012, řády 12.6.2012), což znamená, že jsou platné. 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ KE STANOVÁM A ŘÁDŮM
1. Stanovy
Největší odlišností stanov PS oproti stanovám ČLS (a dosud i PS) je nové definování funkce předsedy společnosti, které zajišťuje jak obměnu v této funkci, tak kontinuitu. Místo předsedy, volí členové společnosti „budoucího předsedu“(president elect), který se v prvním funkčním období připravuje na funkci předsedy. V dalším funkčním období vykonává vlastní funkci předsedy a v dalším funkčním období má funkci „předsedy minulého“ (past-president) a tím zajišťuje kontinuitu v práci výboru společnosti. 
Délku setrvání jednoho člověka ve výboru v těchto funkcích (3 období)  jsme vykompenzovali jednak tím, že jsme zkrátili funkční období výboru ze 4 let na 3 a tím, že každý může být předsedou společnosti jen jednou za život.  Tím je tedy zajištěna i obměna v této funkci.
Platné Stanovy najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

2. Jednací řád
Ústředním bodem nového jednacího řádu je usnášeníschopnost Shromáždění členů (valné hromady) PS. To je letitý problém, protože se v historii PS na schůzi valné hromady snad ještě nikdy nesešlo takové množství členů, aby byla schůze usnášeníschopná. V novém jednacím řádu je nutné kvorum pro usnášeníschopnost sníženo na 1/10 všech členů. To znamená, že by stačilo, aby se na schůzi valné hromady sešlo cca 100 členů PS. Ve zkušenosti je i to málo pravděpodobné - běžně se valných hromad účastní cca 70-80 členů. Významná inovace jednacího řádu spočívá v tom, že pokud se nesejde na schůzi Shromáždění členů dostatečný počet členů, výbor PS může k  zásadním otázkám získat „vyjádření stanoviska členů PS“ formou korespondenčního či elektronického hlasování.
Platný Jednací řád je na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

3. Volební řád
Volební řád podrobně upravuje proceduru voleb do orgánů a funkcí společnosti.    Rozšiřuje volby o nové prvky -  volební kampaň, volební webové stránky i o  nový způsob ustanovení volební komise. Volby budou nyní výhradně korespondenční (v budoucnosti mohou být i elektronické).
Volí se zvlášť (na samostatném hlasovacím lístku) budoucí předseda, tentokrát i předseda, výbor a revizní komise – celkem tedy 4 hlasovací lístky. Zájemci mohou kandidovat na kteroukoliv z volených funkcí zároveň, vykonávat však mohou jen jednu z nich. Kandidát případně zvolený do více funkcí se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje. Procedura volby zahrnuje několik pojistek, které mají zajistit, aby nebyly výsledky voleb zpochybňovány. Platný Volební řád najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

4. Organizační řád sekcí
Zároveň s výše popsanými řády Výbor společnosti připravil „Organizačního řád sekcí PS“. Tento materiál je již schválen předsednictvem ČLS a tudíž platný. 
Podstatnou charakteristikou odborných sekcí je, že vznikají především za účelem odborné činnosti a nejsou samostatně vystupující složkou odborné společnosti. Organizační řád proto také upravuje vztahy sekcí a výboru PS. Stěžejní novinkou Organizačního řádu sekcí je, že členství v sekcích bude evidované.

Platný Organizační řád sekcí najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde

Prim. MUDr. Juraj Rektor
místopředseda PS ČLS

 

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.