Aktuality

Stanovisko výboru PS k aktuálním změnám v posuzování bolestného a ztíženého společenského uplatnění

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále Výbor PS) k aktuálním změnám v posuzování Bolestného a Ztíženého společenského uplatnění (Nemajetkové újmy na zdraví).

1. Bolestné
V příloze č.1 vyhlášky 440/2001 Sb. se nenacházela položka, která by postihovala psychické poruchy, vzniklé následkem traumatu. Důsledkem toho byla nutnost tyto poruchy posuzovat analogonem jiných položek (například otřes mozku či traumatický šok).
V souvislosti s nově vznikající metodikou pro odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, vypracovávané Společností pro medicínské právo za účasti soudců Nejvyššího soudu výbor PS tvůrcům doporučil, aby byla do nově vzniklé tabulky pro odškodnění bolesti zařazena položka „Psychická porucha vzniklá následkem traumatu“, potvrzená psychiatrickým pracovištěm.
I přesto nebyla tato položka do nově vzniklé metodiky doplněna. To vede k tomu, že bude nutné nadále psychické poruchy, které vzniknou následkem traumatu a které odezní do 12 měsíců od doby úrazu, odškodňovat analogonem.
S touto situací Výbor PS rozhodně nesouhlasí, neboť psychické poruchy následkem traumatu rozhodně vznikají a je nutné je hodnotit a odškodňovat.

Navrhujeme tedy znovu, aby do metodiky odškodnění bolesti byla zařazena položka:
Vážná duševní porucha vzniklá následkem traumatu, potvrzená psychiatrickým pracovištěm, s bodovým ohodnocením dle závažnosti této poruchy v rozmezí 60-300 bodů.

Příznivější situace vzniká v metodice pro odškodnění bolesti u pracovních úrazů v navrhovaném nařízení vlády, kde je tato položka č. 22 nově zahrnuta pod termínem: Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm.

2. Ztížení společenského uplatnění.
V důsledku nově vznikající metodiky Nejvyššího soudu dochází k situaci, že tzv. Nemajetkovou újmu budou moci v budoucnu hodnotit znalci bez rozlišení jednotlivých oborů, ve kterých primárně působí. V našem případě psychické poruchy, které přetrvávají 12 měsíců a které vznikly následkem úrazu, bude moci hodnotit z hlediska nemajetkové újmy odborník z jiného oboru (například pracovní lékařství, rehabilitace či jiný).

Stanovisko Výboru PS

Výbor PS rozhodně trvá na stanovisku, že komplexní posouzení psychického stavu dané osoby a zhodnocení funkčního postižení v oblasti psychických funkcí může kvalifikovaně provést pouze psychiatr. V okruhu znaleckého posuzování je ke zhodnocení duševního stavu způsobilý pouze znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Odborník z jiného oboru ( i když bude mít k dispozici kompletní psychiatrickou dokumentaci a provede s posuzovanou osobou pohovor) není schopen bez plného psychiatrického vzdělání relevantní zhodnocení psychického stavu posuzovaného provést.

Dokladem toho budiž fakt, že například posuzování svéprávnosti osob s duševní poruchou činí pouze znalec z oboru psychiatrie a nikoli odborník z jiného oboru (byť školen v hodnocení obecného funkčního postižení).

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.